A hirspot.hu könnyen, áttekinthetően és egyszerűen navigál a különböző oldalak hírei, eseményei között.

Adatvédelmi tájékoztató

LES-LAS ÉPÍTŐ KFT.
www.hirspot.hu
– hatályos 2023. február 10.-től –

1. Bevezetés

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a www.hirspot.hu (továbbiakban: „Honlap”) weboldal használatával együtt járó adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról. Adatkezelő a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT.

1.1. Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandók az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.
A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

1.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

1.3. Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandók:

2. Az adatkezelő személye

3. Alapvető információk

3.1. Ha a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT. (a továbbiakban: mint Szolgáltató) általi adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét . A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat a mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy a más jogos érdeke szükségessé teszi.

3.2. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT. a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT. nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT. nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT.megtévesztik.

3.3. A hozzájárulás megadása

a) Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,

b) minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon – pl. nyereményszelvényen – írásban, elektronikus levélben, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.) történik.

3.4. Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes átadással, illetve postai úton, e-mail formájában kell eljuttatni a Mediaworks részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel).

3.5. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

3.6. A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

3.7. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

3.8. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

3.9. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT. nem végez profilalkotást.

Adatkezelés célja

a) A Honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, a Honlap használatának biztosítása; online tartalomszolgáltatás.
b) Nyereményjáték esetén a Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Felhasználó nyereményjátékban való részvétele, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés, a nyeremény átvételekor a nyertes Felhasználó személyazonossága hitelt érdemlő igazolásának és a nyeremények átadásának lehetővé tétele, a nyeremény átadását követően az esetleges vitás helyzetek tisztázása, és egyes adózási tárgyú jogszabályokban előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítése.
c) Előfizetésekkel és rendezvényekkel kapcsolatos információt tartalmazó tájékoztató e-mail (hírlevél) küldésének célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő vagy az Adatkezelő vállalatcsoportjába tartozó más vállalkozás kiadványairól, az általa szervezett eseményekről, képzésekről, konferenciákról, hírekről, illetve tájékoztatás az aktuális gazdasági eseményekről és jogszabályi környezetről. Az adatkezelés célja továbbá – vállalkozásoknak szóló hírlevél esetén – vállalkozások, mint a reklám címzettjeinek közvetlen üzletszerzési célú megkeresése elektronikus üzenet formájában, amennyiben az Érintett az adatkezelés ellen nem tiltakozik. A közvetlen üzletszerzési célú megkeresés jellemzően szintén az Adatkezelő eseményeiről, képzéseiről való tájékoztatást jelenti.
d) Rendezvényekre történő jelentkezés és részvétel esetén a Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Felhasználó konferencián, rendezvényen történő részvétele, a Felhasználó személyazonossága hitelt érdemlő igazolásának lehetővé tétele, továbbá a teljesítéssel kapcsolatos részfeladatok (pl. számlázás stb.), valamint jogszabály szerinti számlázási és megőrzési kötelezettségek teljesítése.
e) Abban az esetben, ha a Felhasználó rendezvényekre történő jelentkezés vagy rendezvényre történő regisztráció esetén megadja a kapcsolattartó személy nevét és érdeklődési körét, az adatkezelés célja a Felhasználó érdeklődési körének megfelelő személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő vagy az Adatkezelő vállalatcsoportjába tartozó más vállalkozás kiadványairól, az általa szervezett eseményekről, képzésekről, konferenciákról, hírekről, illetve tájékoztatás az aktuális gazdasági eseményekről és jogszabályi környezetről.
f) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban.
g) Felhasználói jogosultságok azonosítása.
h) Statisztikák, elemzések készítése.
i) A Felhasználó külön hozzájárulása esetén, közvetlen üzletszerzési vagy reklám célú megkeresés.
j) A törölt Felhasználó személyes adatait (felhasználónevét és email címét) a törlést követően abból a célból kezeli a Szolgáltató, hogy a Felhasználó ugyanezen adatokkal a felhasználási feltételekben meghatározott időtartamig ne tudjon regisztrálni.
k) Panaszkezelés, amennyiben a Felhasználó panasszal fordul az Adatkezelőhöz.
l) Egyéb, az Érintett által kezdeményezett kommunikáció, illetve érintetti kérelmek megválaszolása.

Kezelt adatok köre

a) A látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe.
b) Regisztráció esetén: felhasználó neve, neme, születési ideje, e-mail
címe, jelszava
c) Nyereményjáték nyertese esetén név, lakcím, adóazonosító jel
d) A rendezvényekre, konferenciákra történő jelentkezés esetén a Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli: név/cégnév, beosztás, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám.
e) Hírlevélküldés esetén: név, cégnév, pozíció, e-mail cím, hírlevélküldés és feliratkozás logfájljai,
f) Felhasználó panasza, arra adott válasz, illetve egyéb kommunikáció tartalma
g) a honlapon alkalmazott Cookie-k (ld. cookie tájékoztató)
h) A Mediaworks a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie
célja a weboldal minél magasabb színvonalú működésének
biztosítása. A cookie-t a Felhasználó törölheti számítógépéről,
valamint böngészőjében a cookie-k alkalmazását letilthatja. A
cookie k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi,
hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
i) A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő
adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai,
melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket a Mediaworks rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Adatkezelés jogalapja

a) A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT Személyes adatot, az alábbi eseteket kivéve, a Felhasználó önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli.
b) A hirspot.hu Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása miatt (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül rögzíti. Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (ld. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) (47) preambulum bekezdésének felhatalmazását). Az Adatkezelő mindenkor biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az Adatkezelőtől, úgy adatait az Adatkezelő törli és a kérelem kézhezvételét követően nem fogja ebből a célból felhasználni.
e) Rendezvényeken való részvétel esetén az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és a résztvevő magánszemély közötti szerződés teljesítése vagy a rendezvényen résztvevő magánszemély önkéntes, előzetes hozzájárulása. Amennyiben a szerződő partnervállalkozás, úgy az Adatkezelő jogos érdeke. A számviteli bizonylatok megőrzése körében az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.
f) Panaszkezelés és egyéb kommunikáció esetén az adatkezelés jogalapja a panaszról felvett jegyzőkönyv esetén jogszabályi kötelezettség teljesítése, egyéb esetben az Adatkezelő jogos érdeke (jogos érdek megnevezése: panaszügyintézés jogszerű lefolytatása, esetleges jogviták esetén az adatkezelő jogszerű eljárásának bizonyítására való képesség)

Adatfeldolgozó

A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT az alábbi adatfeldolgozók részére továbbít személyes adatokat
Egyéb adatfeldolgozó igénybevétele az 5.2 pont szerint történhet.

Az adatkezelés időtartama

a) Az automatikusan rögzített IP címeket a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT a rögzítésüket követően legfeljebb két hétig tárolja.
b) A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó nem rendelkezik regisztrációval, a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően legkésőbb a 30. napon törli, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke (pl. panaszkezelés, jogviták, ld. fentebb) a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig. A panaszról felvett jegyzőkönyvet az adatkezelő jogszabályi kötelezettsége folytán 5 évig köteles megőrizni.
c) A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy nem kéri a Személyes adatok törlését.
d) A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.
e) Nyereményjáték szervezése esetén az adatkezelés időtartama az esemény lebonyolítását követő 6 hónap, a nyertesek adatait a Szolgáltató további 8 évig őrzi.

4. Adatfeldolgozás

4.1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.

4.2. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat (ld. fenti 4. pont). Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:
a) kézbesítés,
b) tárhelyüzemeltetés,
c) informatikai támogató jellegű szolgáltatás,
d) hírlevélküldő és tömeges e-mail küldő szolgáltatás,

4.3. Egyedi esetekben (nyereményjáték, akció stb.) a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást.

4.4. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Mediaworks rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

5. Adattovábbítás harmadik országba

5.1. Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT nem továbbít személyes adatot.

6. Adatbiztonság

6.1. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.

6.2. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6.3. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.

6.4. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.

6.5. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

6.6. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT az Érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének megóvása érdekében a személyes adatokat jelszóval védett adatbázisokban tárolja. A személyes adatok védelmét hálózati, infrastrukturális védelemmel (tűzfalakkal, tartalomszűréssel, és antivírus programokkal) biztosítja.

6.7. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT informatikai rendszere naplózza az adatokhoz történő hozzáféréseket, pontosan rögzítve azt, hogy melyik file-hoz mikor, milyen felhasználói fiókot használva fértek hozzá. Valamennyi felhasználói számítógépén folyamatosan a cég által jóváhagyott vírusvédelmi rendszer üzemel, amely biztosítja, hogy az érintettek személyes adataihoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

6.8. Az Internethez és a belső hálózathoz kapcsolódó informatikai rendszerek, berendezések, szoftverek, operációs rendszerek, adattároló eszközök, hálózati felhasználói fiókok, céges email postafiókok a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT tulajdonát képezik. Ezek a rendszerek kizárólag a cég és partnerei üzleti ügyeihez kapcsolódó feladatok elvégzésére használhatóak. Ezen informatikai rendszerek, erőforrások használatára azon munkatársak jogosultak, akiknek az ilyen jellegű feladatokat munkaköri leírásuk kifejezetten előírja.

7. Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

7.1. Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.

7.2. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belültájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

7.3. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

7.4. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

7.5. Az Érintett kérelmére a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy az által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

7.6. Kérelemre a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

7.7. Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

7.8. Az Érintett kérheti, hogy a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT a személyes adatokat törölje, ha

a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
b) ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) annak a 4. pont szerinti feltételei fennállnak;
d) az adatkezelés jogellenes;
e) azokat a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT -re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú

7.9. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,

b) az azt előíró, a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,

c) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.

7.10. Az Érintett kérésére a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT korlátozza az adatkezelést, ha

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
b) bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
c) a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT -nek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
d) az Érintett a 4. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

7.11. Ha az adatkezelés a előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.


7.12. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

7.13. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

A 4. pontban foglaltak a tiltakozás esetére is irányadók.

7.14. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT -től, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 5.4. pont szerinti adattovábbítást .

7.15. Ha a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.

7.16. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.


7.17. A LES-LAS ÉPÍTŐ KFT értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


7.18. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

8. Az adatvédelmi tájékoztató változásai a www.hirspot.hu kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

9. Kapcsolat

9.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 7. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:


Név: LES-LAS ÉPÍTŐ KFT.
E-mail hirspot.info@gmail.com
Székhely: 1083. Budapest, Práter u. 59. fsz
Cégjegyzékszám: 01 09 412194
Adószám: 32210552-2-42


Hatály

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2023. február 10. napjától alkalmazandó.