A hirspot.hu könnyen, áttekinthetően és egyszerűen navigál a különböző oldalak hírei, eseményei között.

ONLINE HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen ÁSZF hatálya alá tartozik a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT üzemeltetésében és tulajdonában lévő www.hirspot.hu oldal. Az ÁSZF a Hirspot.hu oldalához tartozó banner felületek, online termékei vonatkozásában nyújtott hirdetési szolgáltatások igénybevevőivel kötött szerződésekre, hirdetési megrendelőkre. saját és szerződéses partnerei értékesítési közzétételére terjed ki.

1. RENDELKEZÉSEK ÁSZF: a Reklámközzétevő által végzett reklámértékesítésre, hirdetési szolgáltatásokra valamint hirdetésnek és reklámoknak a híroldalt üzemeltető közzétételére vonatkozó jelen általános szerződési feltételeket jelentik. Reklámközzétevő által üzemeltetett internetes hírportál,

2. Az ÁSzF alkalmazásában Reklám alatt megfelelően érteni kell a kereskedelmi közleményeket is. 1.5. „Reklámozó vagy Hirdető”: az a személy, akinek érdekében a hirdetés, reklám vagy egyéb kereskedelmi közlemény közzétételre kerül, illetve aki a hirdetés, reklám vagy egyéb kereskedelmi közlemény közzétételét a Reklámközzétevőtől, illetve a nevében eljáró médiahirdetésifelület- értékesítőn, vagy Közvetítőn keresztül megrendeli; 1.6. „Reklámközzétevő”: LES-LAS ÉPÍTŐ KFT .

3. Ár meghatározás: a Reklámoknak a www.hirspot.hu oldalon meghatározott díja van. Kedvezmény: a Reklámok Listaárából adott, változó mértékű, százalékban kifejezett díjengedmény.

4. Általános szerződés: a Reklámozóval kötött hirdetési szerződés mely pontokba szedve szabályozza a szolgáltató és a megrendelő közötti szabályszerű együttműködést.

5. Reklámközvetítő”: reklámközvetítést végző természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A reklámozóval kötött közvetítői szerződés alapján, a Reklám közzétételére irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység.

6. Grtv: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény; 1.15. „Tpvt.”: a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény; 1.16. „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 1.17. „Infotv.”: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 2.

7. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK: Amennyiben a Reklámközzétevő nevében Médiahirdetési felület-értékesítő jár el, úgy a jelen ÁSZF Reklámközzétevőre vonatkozó rendelkezéseit a Grtv.-nek megfelelően kell alkalmazni.

8. Reklámok megjelentetése: A Reklámközzétevő a Reklámozók/Hirdetők között írásban létrejött Egyedi szerződések (a továbbiakban: „Szerződések”) alapján történik.

9. Jelen ÁSZF a Szerződések elválaszthatatlan részét képezi a Szerződésekben foglalt eltérő rendelkezés hiányában, így a Szerződés aláírásával jelen ÁSZF tartalmát ismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. Szerződés hiányában a jelen ÁSZF a megrendeléssel és a visszaigazolással együtt képezi a Reklámozó és a Reklámközzétevő között létrejött szerződést. Jelen ÁSZF valamennyi Szerződésre irányadó, kivéve, ha a Szerződés ettől eltérően rendelkezik. Felek mind a papír alapú, mind az elektronikus levelezést (kizárólag céges e-mail cím esetén) elfogadják az értesítések hivatalos formájának. Az így közvetített információk tárolása mindkét Fél felelőssége. A Felek közötti kapcsolattartást érintő változásokról, és a postai, illetve internetszolgáltatók érdekkörében felmerült technikai hibákból fakadó, a teljesítést érintő problémákról a Reklámozó/Hirdető köteles a Reklámközzétevőt haladéktalanul értesíteni. . A Reklámozó/Hirdető posta-, illetve e-mail címének változásából és a postai, illetve internetszolgáltatók érdekkörében felmerült technikai hibákból eredő következményekért Reklámközzétevő felelősséget nem vállal.

10. REKLÁMOKRA VONATKOZÓ MEGRENDELÉS: Reklámközzétevő a megrendeléseket kizárólag írásban (igazolt és azonosítható módon, futárküldemény, vagy jól olvasható e-mail útján), a Reklámozó által cégszerűen aláírva fogadja el. A megrendelési formanyomtatványt (a továbbiakban: „Megrendelő”) nyomtatott eredeti formában is el kell juttatni a Reklámközzétevőhöz. A Megrendelőnek kötelezően tartalmaznia kell a Reklámozó beazonosításához szükséges alábbi adatokat: Reklámozó neve, székhelye (természetes személy esetén lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve), cégjegyzékszáma, más nyilvántartási száma, adószáma (természetes személy esetén adóazonosító jele), bankszámlaszáma, e-mail címe, telefonszáma, aláírásra jogosult neve, cégszerű aláírása, a Kiadvány neve, megjelentetés dátuma, reklám típusa (keretes, apró, prospektusmelléklet, stb.), a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe, a reklámozandó termék vagy szolgáltatás, a megjelenés darabszáma, időpontja, mérete, listaára, kedvezmény mértéke és kedvezményes ára, valamint ezeken kívül minden egyéb, a Reklámközzétevő által esetlegesen kért olyan adat, amely a teljesítéshez szükséges. A Megrendelőhöz csatolni szükséges egy aktuális cégkivonatot és vagy külföldi Reklámozó esetén olyan angol nyelvű dokumentumot, amely igazolja a Reklámozó bejegyzését a külföldi kereskedelmi nyilvántartásba. Külföldi Reklámozó esetén a nyilvántartás linkje is elegendő, amennyiben elektronikus nyilvántartásba került bejegyzésre a Reklámozó. Amennyiben a közzétenni rendelt Reklám olyan termékre vonatkozik, amely külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá esik, a Reklámozó köteles a Reklámközzétevőnek a megrendeléskor írásban nyilatkozni arról, hogy az előzetes vizsgálatot elvégezték, és annak alapján a termék forgalomba hozható, valamint az erről a tényről szóló határozat másolatát a megrendeléséhez mellékelni. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt a tényt kell tartalmaznia. A megfelelő nyilatkozat hiányában a Reklámközzétevő a reklámot nem teszi közzé. Szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt Reklámozó Reklámközzétevőnek bemutatni köteles. Amennyiben a Reklámozó/Hirdető a fenti cím alatt hivatkozott adatokat, illetve nyilatkozatokat nem, vagy nem határidőben bocsátja rendelkezésre, illetve azok az érdekkörébe tartozó okból nem állnak a Reklámközzétevő rendelkezésére, továbbá ha a megrendelés határidőn túli, úgy a Reklámközzétevő jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve a létrejött egyedi reklámszerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni. A Reklámközzétevő ezen joga megfelelően irányadó arra az esetre is, ha a Megrendelő nem valós adatokat ad meg. A Reklámozó/Hirdető a megrendelésen köteles a nyilatkozat részt egyértelműen bejelölni. Amennyiben hatósági vizsgálat során a nyilatkozat tartalma nem bizonyul valósnak, annak valamennyi jogkövetkezménye a megrendelés aláíróját és/vagy a nyilatkozat aláíróját terheli.

11. Felek közötti Szerződés – amennyiben adatok rendelkezésre állnak – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés határozatlan időre jön létre attól a naptól kezdve, amikor Reklámközzétevő a megrendelést írásban (futárküldemény, vagy e-mail útján) visszaigazolja, vagy a megrendelésnek megfelelően a Reklám szerkesztését az adott Kiadványban megkezdi, addig a napig, amikor a Reklám megjelenik. A szerződés hatályának lejárata nem befolyásolja a teljes ellenérték kiegyenlítésének kötelezettségét. A kiegyenlítés napja az a nap, amelyen megrendelő alapján járó összeg a Reklámközzétevő bankszámláján jóváírásra kerül. A Reklám megjelentetésére kizárólag a Szerződés létrejötte után kerülhet sor. A Szerződés a visszaigazolás, ennek hiányában a megrendelésnek megfelelően, a Reklám szerkesztésének megkezdése napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel. A Reklámozó köteles valamennyi adat és/vagy körülmény megváltozásáról haladéktalanul, írásban értesíteni a Reklámközzétevőt. Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklámközzétevőnek egyoldalú döntése alapján jogában áll visszautasítani a Reklám közzétételét, ha a Reklámközzétevő egyoldalú megítélése szerint a reklám közzététele jogszabályba ütközik vagy jogszabálysértésre hív fel, jóerkölcsbe, közerkölcsbe ütközik, politikai tartalmú vagy gazdasági szempontból kifogásolható, a Reklám nem egyeztethető össze Reklámközzétevő Kiadványának értékprofiljával, a Reklám közzététele a Reklámközzétevő reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetett vagy közvetlen módon sértené, a közzététel jelen ÁSZF vagy az Önszabályozó Reklámtestület Magyar Reklámetikai Kódexének rendelkezéseit sértené, a Reklámozó nem beazonosítható, illetve a hirdetni kívánt termék vagy szolgáltatás nem azonosítható be egyértelműen, illetve nem azonos a hirdetett és megvásárolható termék vagy szolgáltatás. Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklámközzétevő köteles biztosítani, hogy a Reklám tartalom ne legyen összetéveszthető, azaz a Reklám különüljön el egyértelműen a szerkesztőségi tartalomtól. Ebben a körben minden esetben alkalmazandók az Önszabályozó Reklám Testület által elfogadott Magyar Reklámetikai Kódexnek a reklámok azonosíthatóságára vonatkozó szabályai. Reklámközzétevő az elkülönülést elsősorban megfelelő grafikai elemek alkalmazásával biztosítja, például keretezéssel. A legalább a Reklám felületének fele részét szöveggel kitöltő Reklámok esetén (tehát amelyeknél a Reklám megjelenése könnyen szerkesztőségi tartalomnak tűnhet) a grafikai kialakítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a Reklám szövegében használt betűtípus és -méret egyértelműen térjen el az adott oldalon a szerkesztőségi tartalom megjelenítésére használt betűtípustól és -mérettől. A szerkesztőségi tartalom és a Reklám elkülönítését a túlnyomórészt képi megjelenítést tartalmazó Reklámok esetében Reklámközzétevő oly módon biztosítja, hogy a Reklámban megjelenő képek jellemző színe és azok jellemző grafikai elemei megfelelő eltérést mutassanak az adott oldalon a szerkesztőségi tartalomban megjelenő képek színvilágához és az azokban megjelenő grafikai elemekhez képest. Amennyiben a Reklám terjesztési feltételeinek módosítására van szükség, a Reklámközzétevő előzetesen értesíti a Reklámozót. A Reklám terjesztési feltételeinek módosításához a Reklámozó beleegyezése szükséges. A Reklámközzétevő a végrehajtott változtatásokról beszámol a Reklámozónak.

12. A hirdetésiszerződés tartalmaza az idevonatkozó valamennyi költséget tartalmazza; a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, teljesítési határidőről, a Reklámközzétevő panaszkezelési eljárásáról, a szerződés időtartamáról; az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről.

13. A Reklámközzétevő a Reklám/Hirdetés adatait, valamint a Reklámozó/Hirdető adatait a reklám közzé tételétől számított 5 évig megőrzi. A Reklámközzétevő a hirdetési szerződést és a számlákat 8 évig őrzi a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján.

14. FELELŐSSÉG ÉS SZAVATOSSÁG A Reklámozó szavatolja, hogy a jelen ÁSZF szerint a Reklámközzétevőnek felhasználásra, kidolgozásra átadott reklámanyagok nem ütköznek jogszabályba, különösen nem a Grtv., valamint a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemén yek magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy személyiségi jogait (ideértve a védjegy,és adatvédelmi jogokat), illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a nyilvános közlést ko rlátozza vagy megakadályozza, különösen nem áll fenn ezeken harmadik személy szerzői vagy szomszédos jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez, felhasználáshoz a szükséges engedélyt és hozzájárul ást megadták. A Reklámozó kizárólagos felelőssége, hogy a Reklámban megjelenő információk megfelelnek a valóságnak, és nem sértik az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket. Amennyiben Reklámozó a jelen ÁSZF-ben vállalt szavatosságvállalásait megszegi, illetve kijelentései utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a Reklámközzétevő irányába, ha harmadik személy kártérítési vagy egyéb igénnyel (hatósági bírság, stb.) lép fel a Reklámközzétev ővel, mint a reklám közzétevőjével szemben. Ezen kötelezettség vonatkozik a hibás, vagy jogszabályba ütköző reklám helyreigazításának megjelentetéséből, vagy más okból bekövetkező kár megfizetésére is. A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a Re klámozó teljes felelősséget vállal, és ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Reklámközzétevőtől vagy ezek alkalmazottaitól, megbízottjaitól a reklám közzétevőjének a Grtv. szerinti, vagy egyéb jogszabály (Ptk., a 6sajtószabadságról és a médiatartalmak al apvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv., a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv., Tpvt., illetve bármely további vonatkozó jogszabály) alapján fennálló, a Reklámközzétevővel vagy alkalmazottaival, megbízottjaival szemben fennálló, a reklám tartalma miatt kiszabott mindazon bírságot, megállapított kártérítést, sérelemdíjat és költséget, amely jogszabályok és/vagy a jelen szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Reklámközzétevővel, illetve annak munkatársaival szemben érvényesítenek. A Reklámozó köteles az esedékességkor megfizetni a jogerősen kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget, vagy ha azt a Reklámközzétevő, vagy az érdekkörében eljáró szemé lyek megtéríteni. már megfizették, akkor azt Reklámközzétevő számára 5.5. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a hirdetéssel/reklámmal kapcsolatosan a Reklámközzétevő helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben köteles helytállni. Online és mobil reklámokra vonatkozó további rendelkezések A Reklámozó/Hirdető szavatolja, hogy az általa megrendelt Reklám felhasználói információkat semmilyen formában és módon nem monitoroz, továbbá szavatosságot vállal arra, hogy a Reklámon keresztül személyes és/ vagy profilépítésre alkalmas adatokat Szolgáltatóval történő kifejezett és külön megállapodás hiányában –– a semmilyen formában és módon nem gyűjt. A Reklámközzétevő jogosult folyamatosan ellenőrizni, hogy a Reklám az előző pontban foglaltaknak megfe lele, azaz jogosult folyamatosan ellenőrizni, hogy a Reklámozó/Hirdető a felhasználói tartalmak monitorozásának és a személyes és/vagy profilépítésre alkalmas adatok gyűjtésének tilalmára vonatkozó kötelezettségének eleget tesze. Abban az esetben, ha a R eklám bármilyen módon és mértékben ezen tilalomban ütközik, a Reklámközzétevő jogosult a Reklámot visszautasítani, felfüggeszteni, törölni, valamint jogosult a létrejött egyedi reklámszerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni. A Reklám közzétevő jogosult minden olyan intézkedés, bejelentés, vagy egyéb cselekmény megtételére, amelyet a tilalmazott magatartás (pld.: jogosulatlan adatkezelés), illetve a sérelmes helyzet kivizsgálhatósága és megszüntethetősége érdekében szükségesnek ítél.

15. REKLÁMKÖZZÉTEVŐ TELJESÍTÉSE: Reklámozó felelős a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok időben történő átadásáért. Reklámközzétevő köteles a Reklámozó figyelmét időben felhívni a dokumentumok nyilvánvaló alkalmatlanságára vagy hiányosságai ra. Reklámozó kötbér megfizetésére köteles, amennyiben Reklámközzétevő azért áll el a Szerződéstől, mert Reklámozó ragaszkodik az egyértelműen alkalmatlan, hibás, vagy a jogszabályokkal ellentétes dokumentumok felhasználásához, vagy Reklám megjelentetéséhez Reklámozó a közlendő Reklámról a saját költségén elkészített anyagot elektronikus úton (email), adathordozón (CD, Zip) Photoshop (eps, tif, jpeg), Illustrator, vagy InDesign (tördelt oldal+kép+fontok) formátumban adja le a visszaigazolásban megje lölt határidőig, de legkésőbb az anyagleadási határidőig, kivéve, ha a Reklám elkészítését a Reklámozó a Reklámközzétevőtől rendeli meg. Online Reklám esetén a leadha tó formátumok: gif; animgif; 7jpeg; jpg; png; swf; html. Amennyiben a Reklám elkészítését a Reklámozó a Reklámközzétevőtől rendeli meg, Reklámközzétevő a reklámot a Szerződésben meghatározottak szerint köteles elkészíteni. Amennyiben nem történt konkrét megállapodás a Reklám közlésének időpontjára, illetve arra vonatkozóan, hogy a reklám, prospektusmelléklet egy bizonyos helyen, vagy egy meghatározott rovat ban kerül közlésre, a megjelentetés a Reklámközzétevő döntésétől függ. 6.4. Olyan Reklámok esetén, amelyeket Reklámozó kizárólag egy meghatározott időpontban, egy meghatározott helyen, egy meghatározott rovatban kíván megjelentetni, a megjelenési igényt a Médiaajánlóban feltüntetett határidőn belül Reklámközzétevő felé jelezni kell annak érdekében, hogy Reklámközzétevő a Reklámozó számára a megrendelést vissza tudja igazolni. Prospektusmellékletek, négy szín color és színkísérettel ellátott reklámok megjel entetésénél ezen határidő is az árlistán található módon

16. SZÁMLÁZÁS :Reklámközzétevőt a Reklám elkészítéséért, illetve közzétételéért a www.hirspot.hu honlapon, a Megrendelőn meghatározott mértékű díjazás illeti meg. Amennyiben Felek nem állapodnak meg másképp, úgy a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT a Reklám közzététele előtt 8 nappal állítja ki a számlákat a vele reklám közzétételére szerződő fél nevére. A felek eltérő megállapodásának hiányában a számla ellenértékét a Reklámozó köteles a számla keltétől számított 8 napon (6 banki napon) belül kiegyenlíteni. Online Reklám esetén a Reklámközzétevő a rendelkezésre álló statisztikát és esetenként a Hírspot oldalról rendszeresen az éppen aktuális hírekkel ellátott pillanatképek fotójával, amelyet, ha mindkét fél elfogad teljesítési igazolást készít, amelyet az utolsó megjelenés végén küld meg a Reklámozó részére. A Megrendelő által meghatározott időintervallumban jelenik meg, és az elszámolás kampányonként történik, az ezen feltételeknek megfelelő számlázás során a alkalmazza a ÁFA törvény 58. paragrafusában foglaltakat. Reklámozó a számla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül jogosult. Az 5 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, és Reklámozó tudomásul veszi, hogy a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT ezen határidő leteltét követően reklamációt nem fogad el. Késedelmes fizetés esetén a Reklámozó köteles a Ptk. 6:48 §, gazdálkodó szervezet Reklámozó esetén a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamatot megfizetni a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT számára. Reklámközzétevő késedelmes fizetés esetén megtagadja a további megrendelések

17. Az ÁSZF vagy a mindenkori Árlista változását Reklámközzétevő köteles a változást megelőzően legaláb b 15 nappal közölni a Reklámozóval. Aki a korábbi ÁSZFnek megfelelően kötött Szerződést Reklámközzétevővel, arra az új ÁSZF rendelkezései csak annak írásbeli elfogadása esetén vonatkoznak a Szerződés eredeti határidejéig. Az Árlista változását megelőzően megrendelt reklámokra az árés feltételváltozás csak abban az esetben érvényes, ha a felek arról egyetértően írásban nyilatkoznak.

18. SZERZŐDÉSSZEGÉS, LEMONDÁS, ELÁLLÁS Ha egy Reklám teljesen vagy részben hibásan jelent meg, és Reklámozó a hibás teljesítésre vonatkozó kifogását a Reklám közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül közölte a Reklámközzétevővel, a Reklámozó igényt tarthat árkedvezményre, vagy egy pótlólagos Reklám ingyenes megjelentetésére olyan terjedelemben, amely a Reklám kiigazí tásához 10szükséges. Amennyiben Reklámközzétevő Reklámozóval közösen megállapított időpontban nem közli a pótlólagos Reklámot, vagy abban is hibák találhatók, a Reklámozó követelheti az arányos díj megtérítését. Hibás teljesítésnek csak az a megjelenés tekin thető, amely formájában és/vagy tartalmában olyan mértékű hiba rejlik, hogy a reklámüzenet alapvető célját sérti vagy veszélyezteti. Ismételten megjelenő Reklámok esetén a Reklámozó köteles minden közlés után azonnal megvizsgálni azok helyességét és teljességét. Reklámközzétevő nem ismeri el a Reklámozó árkedvezményre, vagy egy helyreigazító Reklám ingyenes megjelentetésre való igényét, ha az ismételt megjelenéskor ugyanaz a hiba ismétlődött, anélkül, hogy az előző megjelenés után Reklámozó felhívta v olna rá Reklámközzétevő figyelmét. Reklámozó fizetési kötelezettség nélkül csak abban az esetben állhat el a megrendelésétől, ha a Reklámozó részére eljuttatott hatályos Médiaajánlóban megjelölt határidőnél (a továbbiakban: „anyagleadási határidők”) korábban írásban értesíti Reklámközzétevőt. Az elállás napjának az a munkanap számít, amelyen munkaidőben az elállásról szóló írásbeli értesítés Reklámközzétevőhöz igazoltan megérkezett. Abban az esetben, ha a lemondás nem történik meg a határidőn belül, ú gy Reklámközzétevő a szolgáltatás díjának teljes összegét számlázhatja ki kötbérként a Reklámozó felé, abban az esetben is, ha a lefoglalt felületre szerkesztőségi, vagy más anyagot helyezett el. Reklámozó érvényesen csak írásban állhat el a szerződéstől. Amennyiben alapos kétség merül fel Reklámozó fizetési készségével, illetve fizetőképességével szemben (így például, ha Reklámozó ellen felszámolási eljárás indul), úgy Reklámközzétevőnek jogában áll a Szerződéstől egyoldalúan elállni, illetve f elmondani. Az elállásról Reklámközzétevő haladéktalanul értesíti Reklámozót.

19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK : Reklámozó/Hirdető kijelenti, hogy megismerte és elfogadja Adatkezelési tájékoztatóját (elérhető a jelen ÁSZF szerves részét képezi. A hirspot.hu/adatvedelem a Reklámközzétevő internetes Reklámozó/Hirdető tudomásul veszi, hogy a Reklámközzétevő oldalon), amely a Megrendelői megállapodás létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges adatait. A Reklámozó/Hirdető a jogviszony fentiek szerinti létrehozatalával kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve kijelenti/elfogadja, hogy a Reklámközzétevő a) a megrendelés illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges (reklámozó neve, székhelye (természetes személy esetén lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve), adószáma (természetes személy esetén adóazonosító jele), bankszámlaszáma, aláírásra jogosult neve, cégszerű aláírása, a Kiadvány neve, megjelentetés dátuma, reklám típusa (keretes, apró, prospektusmelléklet, stb.), a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, email címe, a reklámozandó termék vagy szolgáltatás, a megjelenés darabszáma, időpontja, mérete, listaára, kedvezm ény mértéke és kedvezményes ára, valamint ezeken kívül minden 11egyéb, a Reklámközzétevő által esetlegesen kért olyan adat, amely a teljesítéshez szükséges) adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően, a szerződés fennállta alatt, valamint a reklám közzétét elétől számított 5 évig megőrzi. A Reklámközzétevő a hirdetési szerződést és a számlákat a hirdetési szerződés megszűnését követő 8 évig őrzi a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt a LES-LAS ÉPÍTŐ KFT az) atokat hozzájárulás hiányában nem használja más célra. Reklámozó/Hirdető tudomásul veszi, hogy a reklámozó nevének, székhelyének (természetes személy esetén lakcímének) megadása a Grt. 5. § (1) bekezdésén alapul. Amennyiben a Megrendelő/Hirdető ezen ad atokat nem adja meg, a Reklámközzétevő nem tudja megjelentetni a hirdetést. c) Reklámozó/Hirdető vállalja, hogy az általa megadott személyes adatok érintettjeit (amennyiben az nem a Reklámozó/Hirdető, hanem például a Reklámozó/Hirdető szervezet magánszemély kapcsolattartója) tájékoztatja a Reklámközzétevő általi adatkezelésről. Felek a megállapodás hatálya alatt tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként, bizalmasan kötelesek kezelni. Az adatok illetéktelen személy részére történő átadásából származó Felek felelősséggel tartoznak. árokért Felek törekednek arra, hogy a Szerződésből eredő vitás ügyeket peren kívül rendezzék. Ennek eredménytelensége esetére a Felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Ha Reklám közzétevő valamely, jelen ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető úgy, hogy annak gyakorlásáról Reklámközzétevő lemondott. A fentiekben a Reklámközzétevő részére megállapított jogosítványok nem kizárólagos jellegűek, azok együ ttesen is alkalmazhatóak, és azok alkalmazása nem zárja ki a jog vagy szerződés alapján a Reklámközzétevő rendelkezésére álló egyéb jogosítványok alkalmazhatóságát. Jelen Általános Szerződés illetve a ÁSZF Feltételek rendelkezései 2022. január 02. napjától visszavonásig, hatályba lépéséig maradnak hatályban. A jelen ÁSZF hatálybalépésével a korábban e tárgyban kialakított általános szerződési feltételek hatályukat vesztik. Az ÁSZF rendelkezéseinek megismertetéséről a Reklámközzétevő oly módon gondoskodik, hogy arra Szerződésekben, illetve a Megrendelőn a pontos elérési út megjelölésével hivatkozik. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.hirspot.hu weboldalon kerül közzétételre.

Budapest, 2023. február 10.